Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

DONA - TECHNO

0983544356

84.613879281

Trang chủ > Giới thiệu

DONA - TECHNO


Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ Sinh học (tên giao dịch DONA - TECHNO) được thành lập và hoạt động từ năm 1993. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là Chuyển giao công nghệ sinh học, kinh doanh vật tư hoá chất, sản phẩm trong nông nghiệp.


Sản phẩm sản xuất kinh doanh của Công ty được Nhà nước công nhận là sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả khoa học công nghệ